Politika Privatnosti | OREA

Uživajte u Visa popustima svake srijede!

POLITIKA PRIVATNOSTI

1. UVOD

PODRUČJE PRIMJENE

1.1. Ova Politika privatnosti se primjenjuje na pitanja osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju putem platforme OREA. Politika privatnosti je sastavljena u skladu s Uredbom (kako je definirana niže) te drugim pravnim aktima kojima se uređuju pitanja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj

1.2. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Sukladno navedenom, ova Politika privatnosti se primjenjuje na korisnike platforme OREA – fizičke osobe, dok se na korisnike OREA-e – poslovne subjekte primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj se podaci odnose na fizičke osobe (npr. ime i prezime i podaci osobe za kontakt u poslovnom subjektu).

1.3. Radi lakšeg snalaženja, pojmovi u ovoj Politici privatnosti će imati sljedeće značenje:

DEFINICIJE

“OREA” znači platforma OREA na kojoj način i svrhe osobnih podataka definira trgovačko društvo Orea Bazaar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Lanište 18, Republika Hrvatska, registrirano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 081451658, OIB: 23385133976

“Korisnik” znači svaka fizička osoba koja ima registriran korisnički račun na OREI, kao i poslovni subjekt samo u onoj mjeri u kojoj putem korisničkog profila unosi podatke fizičke osobe (npr. osobe za kontakt)

“Nadzorno tijelo” znači tijelo javne vlasti s istražnim, korektivnim i savjetodavnim ovlastima za pitanja zaštite osobnih podataka; nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka

“Politika privatnosti” znači ova politika kojom se Korisnicima daje potpuna informacija o obradi njihovih osobnih podataka od strane OREA-e

“Primatelj osobnih podataka” znači bilo koja fizička ili pravna osoba kojoj OREA prosljeđuje ili čini dostupnim osobne podatke koji se prikupljaju i obrađuju putem OREA-e

“Uredba” znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine

2. TEMELJNA NAČELA I PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. OREA obrađuje osobne podatke Korisnika vodeći računa o sljedećim načelima zaštite osobnih podataka

 • osobni podaci se obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način,

 • osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama,

 • osobni podaci su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,

 • osobni podaci su točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave,

 • osobni podaci su čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Korisnika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju,

 • osobni podaci su obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

OREA može obrađivati osobne podatke Korisnika na jednoj od sljedećih pravnih osnova:

 • privola Korisnika za obradu njegovih osobnih podataka u točno određenu svrhu,

 • izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik stranka ili poduzimanje radnji, na zahtjev Korisnika, a prije sklapanja ugovora,

 • ispunjavanje zakonskih obveza OREA-e,

 • zaštita ključnih interesa Korisnika ili druge osobe,

 • izvršavanje zadaće od javnog interesa i/ili službene ovlasti,

 • ispunjavanje legitimnog interesa OREA-e, osim u slučajevima kad su od tih interesa jači interesi i/ili temeljna prava i slobode Korisnika.

3. U KOJE SVRHE I PO KOJOJ OSNOVI OREA PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE KORISNIKA?

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U SVRHU PRUŽANJA USLUGE

3.1. OREA obrađuje osobne podatke Korisnika koje Korisnik izravno unese u svoj korisnički profil, i to kako slijedi:

3.2. Osobni podaci navedeni pod 3.1.a) su za OREA-u nužni kako bi OREA Korisniku mogla izvršiti uslugu radi koje je Korisnik izvršio registraciju svojeg korisničkog računa na OREA-i. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je izvršavanje ugovornih obveza, a sve imajući u vidu da je Korisnik aktivacijom korisničkog računa prihvatio Uvjete poslovanja čime je stupio u ugovorni odnos s OREA-om.

3.3. OREA prikuplja podatke navedene pod 3.1.b) radi kako bi Korisniku mogla uputiti čestitku i/ili pogodnosti prilikom kupnje povodom rođendana. Unos ovih podataka od strane Korisnika je opcionalan, odnosno Korisnici nisu dužni unijeti ove podatke kako bi mogli registrirati korisnički profil.

3.4. Osim podataka koje OREA dobiva izravno od Korisnika, kako su navedeni u čl. 3.1., OREA prikuplja osobne podatke Korisnika i na posredan način, odnosno na temelju aktivnosti Korisnika na platformi, i to kako slijedi:

PODACI O IZVRŠENIM KUPNJAMA – VREMENU KUPNJE, VRSTI KUPLJENOG ARTIKLA TE IZNOSU KUPOPRODAJE

OREA ove podatke obrađuje s ciljem pružanja korisničke podrške tijekom i nakon procesa kupoprodaje, a nakon čega od navedenih podataka o kupnji kreira statističke podatke s ciljem istraživanja tržišta i poboljšanja prodajnog procesa, a iz kojih statističkih podataka nije moguće utvrditi identitet osobe koja je izvršila određenu kupnju putem OREA.

3.5. Podaci o bankovnom računu putem kojeg će Korisnici izvršavati kupnje su zaštićeni enkripcijom, odnosno anonimizirani. Stoga OREA nema pristup tim kategorijama osobnih podataka kupaca. OREA ima pristup tim kategorijama osobnih podataka prodavatelja, isključivo u svrhu prijenosa novčanih sredstava, ostvarenih kupnjom na OREA, na račun prodavatelja.

3.6. OREA ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka Korisnika (podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke ili podatke koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju).

SLANJE NEWSLETTERA

3.7. OREA će povremeno slati newsletter Korisnicima i/ili neregistriranim posjetiteljima. Pravna osnova za slanje newslettera je izričita privola. Korisnici i/ili neregistrirani posjetitelji mogu u bilo koje vrijeme povući danu privolu odnosno odjaviti se s popisa primatelja newslettera. Odjava s popisa primatelja newslettera ne utječe na zakonitost postupanja OREA za vrijeme prije nego je privola povučena.

OSOBNI PODACI PRIKUPLJENI PUTEM KONTAKTNOG OBRASCA

3.8. Osobni podaci koje OREA-i pošaljete putem kontaktnog obrasca bit će vidljivi i dostupni samo ovlaštenim osobama OREA-e te će se obrađivati u skladu s onom svrhom s kojom ste uputili upit ili poruku putem kontaktnog obrasca. Vaši kontaktni podaci koje pošaljete OREA-i putem kontaktnog obrasca će biti obrađivani sa svrhom upućivanja odgovora na Vaš upit.

OSOBNI PODACI PRIKUPLJENI PUTEM CHATA S KORISNIČKOM SLUŽBOM

3.9. Nakon završetka komunikacije, OREA će pamtiti sadržaj razmijenjen putem chata u roku od naviše 2 tjedna s ciljem evidentiranja i pokušaja otklanjanja poteškoća i/ili nejasnoća koje je Korisnik imao tijekom korištenja platformom, a koje je iznio korisničkoj službi putem chata.

4. U KOJEM VREMENSKOM PERIODU OREA OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE KORISNIKA?

4.1. U slučaju da Korisnik želi deaktivirati korisnički račun na OREA-i, to može učiniti u bilo kojem trenutku koristeći opciju „Deaktiviraj korisnički račun“ koja je dostupna na sučelju korisničkog računa. Deaktiviranjem korisničkog računa brišu se svi osobni podaci Korisnika.

4.2. OREA će deaktivirati korisnički profil Korisnika koji je pasivan u korištenju platforme, odnosno koji ne koristi platformu u vremenskom periodu duljem od godinu dana. U tom slučaju, OREA će, po proteku navedenog perioda, putem emaila obavijestiti Korisnika o neaktivnosti te upozoriti da će korisnički račun biti deaktiviran u slučaju da na korisničkom profilu ne bude vidljiva aktivnost Korisnika u roku od 30 dana od dana slanja emaila. U slučaju da, ni po proteku dodatnog roka od 30 dana, na korisničkom profilu ne bude vidljiva aktivnost Korisnika, OREA će deaktivirati korisnički račun. Deaktiviranjem korisničkog računa od strane OREA-e brišu se svi osobni podaci Korisnika.

4.3. Korisnici koji su sami deaktivirali svoj korisnički račun, kao i oni kojima je korisnički račun deaktiviran od strane OREA sukladno ovom članku, mogu ponovno aktivirati korisnički račun pri čemu će biti potrebno ponovno unijeti sve osobne podatke.

5. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

5.1. Kategorije poslovnih partnera OREA-e koji mogu imati uvid u osobne podatke koji se obrađuju putem OREA-e su kako slijedi:

 • Prodavatelji koji prodaju proizvode putem platforme OREA

 • Pružatelj usluga hostinga

 • Pružatelj usluga newslettera

 • IT podrška

5.2 OREA s navedenim pružateljima usluga ima sklopljene ugovore kojima se regulira i jamči zaštita osobnih podataka.

5.3 Osobne podatke kupca obrađuju i prodavatelji čije je proizvode kupac kupio putem OREA-e. Prodavatelji, registriranjem virtualne trgovine na OREA-i potvrđuju i jamče da će osobne podatke kupaca obrađivati u skladu s načelima zaštite osobnih podataka te odredbama Uredbe. OREA ne može jamčiti i nije odgovoran za poštivanje prava glede zaštite osobnih podataka od strane prodavatelja izvan OREA-e.

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE I NA DRUŠTVENE MREŽE

5.4 OREA na svojoj platformi može postaviti poveznice na web stranice svojih partnera ili na profile društvenih mreža na kojima ima otvoren korisnički račun (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, YouTube).

5.5. OREA ne može jamčiti i nije odgovorna za poštivanje prava Korisnika u vezi s njihovim osobnim podataka na tim web stranicama i/ili društvenim mrežama. Korisnici su dužni upoznati se s politikom privatnosti na tim web stranicama i/ili društvenim mrežama te iste koristiti na vlastitu odgovornost. OREA neće snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu nezakonitost, uključujući i izostanak usklađenosti navedenih web stranica i/ili društvenih mreža s Uredbom.

6. KOLAČIĆI

6.1. Platforma OREA se služi kolačićima. Kolačić je informacija koju na računalo Korisnika spremi internetska stranica koju posjetite. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje Korisnika te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom. Neke vrste kolačića su namijenjene za reklame i oglašavanje, a neke nisu. Informacije poput imena Korisnika i ostale informacije pomoću kojih je moguće identificirati Korisnika neće biti spremljene. OREA pomoću kolačića ne može pristupiti osobnim informacijama i datotekama na računalu Korisnika.

 • Funkcijski kolačići – OREA se služi ovim kolačićima kako bi platforma bila funkcionalna, odnosno kako bi je Korisnik mogao normalno pregledavati i koristiti sve njezine mogućnosti. Na primjer, ovi kolačići omogućuju kretanje na platformi ili su nužni da Korisnik na funkcionalan način pošalje upit putem kontakt obrasca. Također, ovo su tzv. „kolačići sesije“ što znači da su na računalu Korisnika pohranjeni samo tijekom posjeta ovoj paltformi, nakon čega se brišu.

  Korisnik nema mogućnost upravljati funkcijskim kolačićima podešavajući značajke pretraživača ili upravljanjem postavki na platformi. Aktivnost funkcijskih kolačića je nezaobilazan uvjet prilikom posjeta platformi. Stoga od Korisnika ne tražimo privolu za korištenje funkcijskih kolačića.

 • Analitički/statistički kolačići – Ova web stranica prikuplja Vašu IP adresu, vrijeme posjeta web stranici kao i vrijeme provedeno na njoj, podatke o sadržajima kojima ste pristupali na web stranici, kao i podatke o modelu uređaja s kojeg pristupate. Pritom ne prikupljamo Vaše osobne podatke pomoću kojih Vas možemo izravno identificirati, poput korisničkog imena, email adrese i sl. Cilj korištenja ovih alata je da, bez otkrivanja Vašeg identiteta, utvrdimo statistike posjeta web stranici kako bismo razumjeli koji Vam se sadržaji najviše sviđaju te kako bismo u skladu s time razvijali ovu platformu te je, u što većoj mjeri, učinili informativnom i prilagođenom Vašim potrebama

  Korisnik može upravljati analitičkim/statističkim kolačićima u postavkama preglednika za kolačiće [link na cookie tab]. Ovi kolačići će se aktivirati nakon što Korisnik da svoju izričitu privolu za aktiviranje. Korisnik može danu privolu povući u bilo koje vrijeme.

7. PRAVA KORISNIKA; OSTVARIVANJE PRAVA

7.1. Korisnik ima pravo na pristup, brisanje, ispravak i ograničenje obrade osobnih podataka. U odnosu na osobne podatke koji se obrađuju po osnovi legitimnog interesa, Korisnici mogu izjaviti prigovor protiv obrade osobnih podataka. Za osobne podatke koji se prikupljaju po osnovi privole, Korisnici u bilo kojem trenutku mogu povući privolu.

7.2. Informacije o prikupljanju Vaših osobnih podatka, prigovore, kao i zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava glede zaštite osobnih podataka možete ostvariti slanjem upita putem kontakt obrasca na web stranici ili slanjem upita na email support@oreabazaar.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem emaila azop@azop.hr, ili nadzornom tijelu osnovanom u državi u kojoj Korisnik ima prebivalište/ boravište.

7.3. U slučaju da se upit odnosi na reklamaciju i/ili kvalitetu proizvoda/usluge i/ili se na bilo koji drugi način odnosi na proizvod/uslugu kupljenu na OREA-i ili se odnose na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja na platformi OREA, Korisnici su dužni taj upit postaviti isključivo prodavatelju putem kontakt podataka prodavatelja koji su označeni na profilu prodavatelja i u emailu u kojem OREA potvrđuje narudžbu kupnje. U slučaju da Korisnik takav upit uputi OREA-i, OREA će proslijediti upit prodavatelju na kojeg se upit odnosi, o čemu će obavijestiti Korisnika. OREA nije ovlaštena za davanje odgovora i/ili poduzimanje bilo kakve druge aktivnosti po zaprimanju takvog upita.

8. OSTALE ODREDBE

8.1. OREA pridržava pravo mijenjati i dopunjavati ovu Politiku privatnosti.

8.2. Sve izmjene i dopune Politike privatnosti će biti izrađene i objavljene na jednak način kao i ova Politika privatnosti. Korisnici će o izmjenama i dopunama biti obavješteni prvi sljedeći put kad posjete OREU i/ili putem email-a.

Ova Politika privatnosti je posljednji put ažurirana 04.11.2022. godine.