Uvjeti Oglašavanja i Prodaje Proizvoda na Orei | OREA

Uživajte u Visa popustima svake srijede!

UVJETI OGLAŠAVANJA I PRODAJE PROIZVODA NA OREI

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Vlasnik ove web stranice je trgovačko društvo Orea Bazaar d.o.o. sa sjedištem na adresi Lanište 18 u Zagrebu, Republika Hrvatska, OIB: 03402308165 (dalje u tekstu: “OREA”). Putem web stranice www.oreabazaar.com se prodaju ručno rađeni odnosno unikatni proizvodi porijeklom iz zemalja podržanih na platformi.

1.2. Prodavatelj na web stranici je poslovni subjekt ili fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost koji se, kao takav, registrirao na platformi OREA, prihvatio ove uvjete oglašavanja i prodaje proizvoda na OREI te izvršio uplatu Naknade za određeni period oglašavanja i prodaje svojeg proizvoda.

1.3. S ciljem izbjegavanja dvojbi prilikom tumačenja ovih uvjeta oglašavanja i prodaje proizvoda na OREI, Ugovorne strane utvrđuju kako slijedi:

 • Prihvatom ovih uvjeta oglašavanja te uplatom Naknade za određeni period oglašavanja i prodaje svojeg proizvoda na OREA-i, Prodavatelj stupa u ugovorni odnos s OREA-om te u odnosu na OREA-u preuzima sva prava i obveze preuzete ovim uvjetima.

 • Prilikom kupoprodaje proizvoda na platformi OREA, Prodavatelj neposredno stupa u kupoprodajni ugovorni odnos s Kupcem proizvoda. To znači da Kupac i Prodavatelj neposredno preuzimaju međusobna prava i obveze iz tog odnosa. OREA ne preuzima prava i obveze u ime i za račun Kupca i/ili Prodavatelja te nije dužna izvršavati bilo kakva prava i/ili obveze u vezi s kupoprodajom izvršenom putem platforme OREA, osim ako to nije izričito definirano ovim uvjetima oglašavanja i prodaje i/ili općim uvjetima poslovanja OREA-e.

 • Prodavatelj kreiranjem virtualne trgovine na platformi OREA pristaje prodavati svoje proizvode Kupcima sukladno općim uvjetima poslovanja. Prihvatom ovih uvjeta oglašavanja i prodaje na platformi OREA, Prodavatelj potvrđuje da je pročitao i razumio te prihvatio i opće uvjete poslovanja koji definiraju prava i obveze kupoprodajnog ugovornog odnosa s Kupcem do kojeg će doći u slučaju proizvoda Prodavatelja na platformi OREA. Prodavatelj jamči OREA-i da će prilikom prodaje poštivati sva prava i obveze kako su definirane općim uvjetima poslovanja, a osobito prava i obveze koje proizlaze iz čl. 6. do 8. općih uvjeta poslovanja.

 • Prodavatelj kreiranjem virtualne trgovine na platformi OREA ostaje u potpunosti odgovoran za usklađenost svojeg poslovanja s obvezujućim propisima koji su na snazi, uključujući, ali se ne ograničavajući na obvezu urednog podmirenja poreznih obveza i/ili drugih javnih davanja i/ili ishođenje i održavanje dozvola nadležnih tijela potrebnih za prodaju proizvoda i/ili poštivanje obveza koje se odnose na uredno skladištenje i/ili sirovinski sastav i/ili izradu deklaracija i/ili uputa za uporabu proizvoda.

1.4. U svrhu jasnijeg razumijevanja pojmova u ovim općim uvjetima poslovanja sljedeći pojmovi imaju značenje sukladno sljedećim definicijama:

„Kupac“ znači fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za kupnju ili je kupila proizvod prodavatelja putem web stranice www.oreabazaar.com

„Prodavatelj“ znači fizička ili pravna osoba koja oglašava i prodaje proizvode putem OREA-e

„Verifikacija“ znači proces u kojem OREA otvara virtualnu trgovinu Prodavatelja na www.oreabazaar.com

„Usluga“ znači usluge otvaranja virtualne trgovine kao i sadržaj dostupan na www.oreabazaar.com

„Naknada“ znači mjesečni ugovoreni iznos koji Prodavatelj plaća OREA-i za korištenje Usluge

„Provizija“ znači marža koju OREA naplaćuje od Prodavatelja prilikom svake prodaje proizvoda na platformi www.oreabazaar.com u ugovorenom postotku

2. NAČIN OTVARANJA VIRTUALNE TRGOVINE

2.1. OREA želi svim Prodavateljima i Kupcima osigurati sigurnost i funkcionalnost virtualne trgovine, a iz kojeg razloga Prodavatelji trebaju proći kroz sustav verifikacije prilikom registriranja virtualnog prodajnog mjesta na platformi OREA.

2.2. Zahtjev za registriranje virtualne trgovine Prodavatelji podnose klikom na poveznicu „Kreiraj trgovinu“ [oreabazaar.com/shop/create], nakon čega će biti pozvan dostavit precizan opis proizvoda koje namjerava prodavati putem virtualnog prodajnog mjesta, dostaviti jasne fotografije proizvoda iz više uglova, snimljene bez upotrebe filtera, vrijeme potrebno za izradu proizvoda (u slučaju da se proizvod izrađuje ili nabavlja tek po izvršenoj narudžbi), odgovarajući certifikat autentičnosti ili drugi dokaz o originalnosti proizvoda.

2.3. OREA će u roku od 7 dana donijeti odluku o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za otvaranjem virtualnog prodajnog mjesta.

2.4. Ako zahtjev za otvaranjem virtualnog prodajnog mjesta bude odbijen, OREA će putem emaila obrazložiti razloge za odbijanje. U slučaju da Prodavatelj otkloni nedostatke zbog kojih je otvaranje virtualnog prodajnog mjesta bilo odbijeno, OREA će odobriti otvaranje virtualnog prodajnog mjesta.

2.5. Po odobrenju zahtjeva za otvaranjem prodajnog mjesta, Prodavatelj će biti pozvan na plaćanje Naknade kako je navedeno u članku 3. ovih uvjeta oglašavanja i prodaje.

2.6. OREA provodi postupak verifikacije sukladno ovom članku za svaki od proizvoda koje Prodavatelj želi oglašavati i prodavati putem platforme OREA.

3. NAKNADA ZA OGLAŠAVANJE I PRODAJU PROIZVODA NA PLATFORMI OREA

3.1. Iznos mjesečne Naknade za oglašavanje i prodaju proizvoda putem virtualnog prodajnog mjesta je 0,25 eura. Na Naknadu u navedenom iznosu OREA će obračunavati i naplaćivati iznos poreza na dodanu vrijednost, ako je primjenjivo, odnosno u periodu kad je OREA u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

3.2. Naznačeni iznosi Naknade su bez poreza na dodanu vrijednost.

3.3. Uplatom naznačenog iznosa, Prodavatelj stječe pravo oglašavati i prodavati jedan proizvod/ artikl na platformi OREA tijekom mjesec dana od dana aktiviranja virtualne trgovine.

3.4. Naknadu je moguće platiti putem sustava sigurne online naplate kartica Monri pay.

4. OGLAŠAVANJE I PRODAJA PUTEM PLATFORME OREA

4.1. U slučaju da Kupac izabere plaćanje putem e-bankinga, plaćanje će se izvršavati putem sustava sigurne online naplate kartica Monri pay.

4.2. Iznos kupoprodajne cijene proizvoda će biti zaprimljen na računu OREA-e. OREA će, do petnaestog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izvršena kupoprodaja proizvoda, prenijeti Prodavatelju sredstva naplaćena po osnovi kupoprodaje tog proizvoda, umanjena za iznos provizije koja pripada OREA-i.

4.3. Provizija OREA-e iznosi 7% iznosa kupoprodajne cijene, pri čemu se iznos kupoprodajne cijene uzima kao iznos s uključenim porezom na dodanu vrijednost. Na iznos koji odgovara postotku od 7% iznosa kupoprodajne cijene, OREA obračunava iznos poreza na dodanu vrijednost, ako je primjenjivo, odnosno u periodu kad je OREA u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

4.4. OREA će prenijeti novčana sredstva Prodavatelju na žiroračun naznačen prilikom otvaranja virtualnog prodajnog mjesta.

4.5. OREA će Prodavatelju putem emaila ispostaviti račun za naplaćenu Proviziju, i to najkasnije do petnaestog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izvršena kupoprodaja proizvoda putem platforme OREA.

4.6. Prodavatelj prihvatom ovim uvjeta oglašavanja i prodaje potvrđuje da je upoznat s pravom koje potrošači imaju sukladno regulativi EU, a koje se odnosi na pravo raskida ugovora sklopljenog na daljinu (npr. putem online trgovine), i to bez navođenja razloga raskida, a u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda. U slučaju da Kupac iskoristi to pravo sukladno zakonu, OREA je dužan izvršiti povrat kupoprodajne cijene Kupcu, a imajući u vidu vjerojatnost da će, u roku u kojem Kupac ima pravo izjaviti raskid ugovora, naplaćeni iznos kupoprodajne cijene biti na računu OREA-e, odnosno da do tog roka neće doći do prijenosa sredstava na žiro račun Prodavatelja. Prodavatelj ni na koji način ne osporava ovu obvezu OREA-e. Prodavatelj jamči da će OREI bez odgode uputiti obavijest o primitku i stanju vraćenog proizvoda, a sve sukladno čl. 6. općih uvjeta poslovanja. Osim navedenog, Prodavatelj prihvatom ovih uvjeta potvrđuje da je upoznat s pravima Kupaca iz čl. 4.2.7., 4.2.10. i 7. općih uvjeta poslovanja, a koja mogu rezultirati povratom plaćene cijene. U navedenim situacijama, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe ovog članka.

4.7. U slučaju da Kupac ostvaruje svoje pravo na povrat plaćene cijene u situacijama iz čl. 4.2.7., 4.2.10., 6. i 7. općih uvjeta poslovanja, OREA i Prodavatelj definiraju sljedeća prava i obveze koja se odnose na Proviziju i kupoprodajne cijene za koju je Kupac zatražio povrat:

a) U slučajevima povrata na temelju čl. 4.2.7. i 6. općih uvjeta poslovanja, odnosno u slučajevima kad Kupac ostvaruje povrat plaćene cijene jer nije preuzeo naručeni proizvod, premda je pokušaj dostave bio uredan, i u slučajevima kad Kupac ostvaruje pravo na povrat po osnovi jednostranog otkaza bez isticanja razloga, OREA se odriče svojeg prava na naplatu Provizije;

b) U slučajevima povrata na temelju čl. 4.2.10. i 7. općih uvjeta poslovanja, odnosno u slučajevima kad Kupac ostvaruje povrat plaćene cijene zbog kašnjenja Prodavatelja ili zbog materijalnih nedostataka stvari, OREA ima pravo na naplatu Provizije, unatoč povratu iznosa kupoprodajne cijene Kupcu.

4.8. U slučajevima iz članka 4.7.b), ako je puni povrat plaćene cijene Kupcu izvršen s poslovnog računa OREA-e prije nego je isti iznos cijene prenesen na poslovni račun Prodavatelja, OREA će naplatu iznosa Provizije za proizvod za koji je izvršen povrat ostvarivati iz kupoprodajne cijene drugih proizvoda koje Prodavatelj oglašava i prodaje na platformi OREA.

5. PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA

Prodavatelj, otvaranjem prodajnog mjesta na OREI, preuzima sljedeće obveze te jamči kako slijedi:

 • da na platformi OREA prodaje samo svoje proizvode i/ili proizvode koje ima puno pravo prodavati sukladno svim potrebnim zakonskim i/ili ugovornim ovlaštenjima

 • da na virtualno prodajno mjesto unosi točne i istinite podatke, a osobito da proizvode predstavlja točno i istinito te da pruža točne i istinite fotografije proizvoda

 • da pruža točne informacije o vremenu dostupnosti proizvoda

 • da narudžbe dobivene putem platforme izvršava u najbržem mogućem roku

 • da poštuje prava intelektualnog vlasništva trećih osoba

 • da je upoznat s načelima zaštite osobnih podataka i pravilima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine (GDPR) te da će ista načela i odredbe poštivati prilikom obrade osobnih podataka kupaca dobivenih putem OREA-e

 • da će Prodavatelj OREA-u bez odgode obavijestiti o obvezi povrata kupoprodajne cijene ili dijela kupoprodajne cijene u slučajevima iz čl. 4.2.7., 4.2.10., 6. i 7. Općih uvjeta, a osobito ako Kupac ostvaruje to pravo prije nego je kupoprodajna cijena prenesena s poslovnog računa OREA-e na poslovni račun Prodavatelja.

 • ne postoji sudski postupak ili postupak pred nekim drugim tijelom državne uprave u tijeku, odnosno nije mu poznato da može biti strana u postupku koji može imati negativan učinak na njegovu sposobnost obavljanja i ispunjavanja obaveza po ovim uvjetima oglašavanja i prodaje proizvoda kao i po općim uvjetima poslovanja

 • da će uredno ispunjavati sve obveze iz općih uvjeta poslovanja, a osobito obveze koje se tiču izdavanja računa, urednog i pravovremenog izvršavanja narudžbe, obveze koje proizlaze iz prava potrošača na jednostrani raskid ugovora kao i prava koja za potrošača proizlaze zbog eventualnih materijalnih nedostataka stvari

 • da će OREI naknaditi svu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu koja za OREU može nastati zbog nepoštivanja odredbi ovih uvjeta oglašavanja i prodaje, zbog nepoštivanja odredbi općih uvjeta poslovanja, kao i zbog nepoštivanja pravila dobre trgovačke prakse

6. PRAVA I OBVEZE OREA-E

6.1. Registriranjem virtualnog prodajnog mjesta, Prodavatelj i OREA ne zasnivaju nikakav odnos partnerstva, zajedničkog ulaganja i/ili bilo kakav drugi ugovorni odnos, osim onog preciziranog u ovim uvjetima oglašavanja i prodaje.

6.2. OREA Prodavatelju ne daje nikakva jamstva u smislu postizanja prodajnog rezultata na platformi OREA.

6.3. OREA, ni pod kojim okolnostima, ne preuzima odgovornost za eventualni gubitak i štetu koja može nastati Prodavatelju i/ili Kupcu s kojim je poslovao na platformi OREA.

6.4. OREA, ni pod kojim okolnostima, ne preuzima odgovornost za obveze koje za Prodavatelja proizlaze ili su u vezi s čl. 6.-7. općih uvjeta.

6.5. OREA Prodavatelju može odgovarati za sljedeće obveze i/ili propuste, u slučaju da Prodavatelju namjernim postupanjem ili grubom nepažnjom OREA-e nastane šteta uslijed:

 • korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluga

 • navođenja cijene, otpreme ili bilo kakvih drugih smjernica za kupovinu proizvoda

 • zakašnjenja i/ili prekida i/ili nepravilnosti prilikom korištenja Usluga

 • računalnog virusa

 • nepravilnosti u trajanju i/ili načinu prikazivanja proizvoda koje Prodavatelj prodaje na platformi OREA

6.6. U slučaju da OREA Prodavatelju prouzroči štetu sukladno prethodnom stavku ovog članka, OREA Prodavatelju može odgovarati do visine Naknade plaćene od strane Prodavatelja u posljednja tri mjeseca.

7. SUSPENZIJA KORISNIČKOG RAČUNA

7.1. OREA ima pravo suspendirati korisnički račun, odnosno prodajno mjesto Prodavatelja. Suspenzija podrazumijeva brisanje prodajnog mjesta Prodavatelja.

7.2. Razlozi za suspenziju na temelju ovog članka su kršenja ugovornih obveza koje Prodavatelj ima na temelju ovih uvjeta oglašavanja i prodaje te uvjeta poslovanja i/ili kršenje pravila poštene prakse u pravnom prometu i/ili prouzročenje materijalne ili nematerijalne štete OREI i/ili nekom drugom Prodavatelju i/ili Kupcu.

7.3. OREA ima pravo suspenzije prodajnog mjesta neovisno o tome je li prodajno mjesto u tom trenutku aktivno ili nije, odnosno neovisno o tome je li Prodavatelj platio Naknadu koja u trenutku suspenzije nije istekla.

7.4. U slučaju da OREA donese odluku o suspenziji u trenutku kad Naknada Prodavatelja nije istekla, OREA će Prodavatelju dostaviti opomenu pred donošenje odluke o suspenziji, ostavljajući Prodavatelju rok od 8 dana za otklanjanje nedostatka. U slučaju da Prodavatelj u roku od 8 dana ne otkloni nedostatak, OREA će suspendirati Prodavatelja po proteku navedenog roka. U slučaju da Prodavatelj čini teže povrede obveza i/ili ako se razumno može predvidjeti da Prodavatelj neće otkloniti nedostatak u roku od 8 dana od dana dostavljanja opomene, OREA može suspendirati Prodavatelja s trenutnim učinkom.

7.5. U slučaju suspenzije Prodavatelja u trenutku kad Naknada Prodavatelja nije istekla, Prodavatelj ne ostvaruje pravo na povrat iznosa Naknade u bilo kojem dijelu.

7.6. Suspenzija na temelju ovog članka može biti privremena ili trajna, ovisno o težini povrede obveza Prodavatelja.

7.7. Neovisno o mogućnosti suspenzije na temelju ovog članka, u slučaju da je OREI postupanjem Prodavatelja prouzročena šteta, Prodavatelj je dužan OREI naknaditi štetu u punom iznosu.

8. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

8.1. OREA i Prodavatelj suglasno utvrđuju da će sve sporove koji mogu proizlaziti iz, ili biti u vezi s ovim uvjetima oglašavanja i prodaje ili s općim uvjetima poslovanja, nastojati riješiti mirnim putem.

8.2. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, OREA i Prodavatelj ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska.

8.3. Na sva prava i obveze koja proizlaze iz, ili su u vezi s ovim uvjetima oglašavanja i prodaje proizvoda ili s općim uvjetima poslovanja, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. OREA može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti ove uvjete oglašavanja i prodaje proizvoda, bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene opće uvjete objaviti na mrežnoj stranici www.oreabazaar.com. Prodavatelji će o izmjenama i dopunama biti obavješteni putem email-a, najmanje 8 dana prije stupanja izmjena i dopuna na snagu.

9.2. Uvjeti oglašavanja i prodaje su posljednji put ažurirani i objavljeni na dan 4. novembra/studenog 2022. godine