Kategorije
Registracija
OREA Pravila korištenja
Prihvat Pravila

Ovaj dokument i svi dokumenti navedeni ispod zajedno čine Pravila korištenja kupoprodajnog Internet portala oreabazaar.com i orea.ba („Portal Orea“). Portal Orea je kupoprodajni portal ručno rađenih odnosno unikatnih proizvoda dizajnera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, osnovan je sa ciljem promocije kreativaca ove tri zemlje. Portal Orea nije prodavac niti zastupnik prodavaca predmeta koji se nude na Portalu Orea već omogućava lokalnim i regionalnim umjetnicima i kreativcima da se afirmišu putem ponuđenih predmeta (svi predmeti koji budu oglašeni na prodaju na Portalu Orea će se u ovom i svim ostalim dokumentima zajednički označavati kao „Artikal“ ili „Artikli“) online širom svijeta. Pravila korištenja predstavljaju pravno obavezujući akt za sve korisnike Portala Orea. Prihvatanjem Pravila korištenja saglasni ste sa uslovima pod kojima Portal Orea nudi pristup i korištenje internet stranice, kao i pravilima za pristup i korištenje aplikacija i drugih usluga koje se nalaze na internet portalu. Iako je tekst obiman, savjetujemo da ga pročitate pažljivo i da u korištenju Portala Orea poštujete sva pravila jer time doprinosite efikasnijem i sigurnijem radu platforme. Korištenje Portala Orea i aplikacija u vezi sa portalom u daljem tekstu će se (u ovom i svim ostalim dokumentima) zajednički nazivati kao „Usluga“ ili „Usluge“. Korisnik Usluga je svaka osoba koja pristupa Portalu Orea i/ili koristi Usluge, što podrazumijeva korisnike koji imaju korisnički račun (registrovani korisnici), pravna lica ili samostalne poduzetnike koji na osnovu ugovornog odnosa sa Orea-om koriste Usluge, odnosno prodaju svoje Artikle („Prodavac“), korisnike koji putem Portala Orea kupuju Artikal od Prodavca („Kupac“). U trenutku pristupa Portalu Orea , postajete Korisnik i obavezuje Vas ovaj dokument. Svi posjetitelji Internet stranice, registrovani korisnici, Prodavci i Kupci će se u ovom i svim ostalim dokumentima zajednički nazivati „Korisnik“ ili „Korisnici“, odnosno „Vi“. Pravila korištenja i Politika privatnosti se primjenjuju na sve Korisnike. U ovisnosti od usluga koje koristite na Portalu Orea, primjenjuju se i sljedeći akti: Pravila prodaje - odnose se na Prodavce; Pravila kupovine - odnose se na Kupce; U pokušaju da pojednostavimo, navedeni dokumenti će se u daljem tekstu i u svim ostalim dokumentima zajedno označavati kao „Pravila“.

Opis Usluga

Portal Orea je virtuelni prostor u vlasništvu društva Orea Bazaar d.o.o. Sarajevo koji omogućava Prodavcima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude i prodaju Artikle, a Kupcima da ih razgledaju i kupuju. Također, Portal Orea nudi i Usluge: slanja elektronskih poruka drugim Korisnicima; razgledanje Artikala različitim metodama pretrage; ostavljanja recenzija na kupljene Artikle od strane Kupaca; i druge popratne usluge dostupne radi ispunjenja svrhe Portala Orea Korisnici sami odgovaraju za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih podataka koje koriste na Portalu Orea. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali i informacije, objavljene na Portalu Orea, preneseni i/ili upućeni sa Portala Orea su isključiva odgovornost Korisnika koji dostavlja podatke.

Registracija korisničkog računa

Za korištenje određenih Usluga Portala Orea neophodno je da registrujete korisnički račun. Registraciju obavljate prijavom na sistem Portala Orea tako što unesete e-mail adresu i lozinku, a zatim kliknete na potvrdu u registracionom e-mailu kojeg ste dobili od Portala Orea. Postoje dvije vrste registracije: registracija običnog korisnika - koja je besplatna, i daje Vam za pravo da pretražujete, pregledavate i kupujete Artikle i registracija trgovine - koju plaćate mjesečno ili godišnje putem nezavnisnog online platnog servisa i daje Vam za pravo, kao potencijalnom Prodavcu, da napravite svoju virtuelnu trgovinu na Portalu Orea radi oglašavanja i prodaje Artikala u svoje ime i za svoj račun. Određene obaveze prilikom registracije i upotrebe korisničkog računa: morate biti punoljetni (u slučaju da niste morate imati nadzor od strane roditelja ili zakonskog zastupnika); morate pružiti tačne lične informacije; morate izabrati odgovarajuće korisničko ime; u potpunosti odgovarate za svoj korisnički račun, uključujući sve informacije koje se nalaze na Vašem korisničkom računu, kao i podatke o naplati. Ukoliko se registrujete kao pravno lice, potvrđujete da imate ovlaštenje da zastupate pravno lice. Registrovanje i prijavljivanje na Portalu Orea koristeći Vaše korisničko ime i lozinku omogućava Vam postavljanje komercijalnih poruka i korištenje sistema elektronskih poruka za kontakt sa drugim Korisnicima. Vi, kao registrovani korisnik usluga, prihvatate mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Portala Orea. Prihvatate da će sadržaj Vaše komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i kontakti , biti objavljeni na Portalu Orea, kao, a eventulano i na Facebook stranici Portala Orea, te da će kao takav biti javno dostupan svima na internetu. Pristupom Portalu Orea, ili registrovanjem korisničkog računa, ne zasnivate nikakav odnos partnerstva, zajedničkog ulaganja, zastupništva ili bilo kakav drugi ugovorni odnos sa Portalom Orea. Saglasni ste da je Vaš jedini odnos koji imate sa Portalom Orea status Korisnika u smislu ovih Pravila.

Korištenje

Prilikom korištenja Usluga Portala Orea obavezni ste poštovati sve primjenjive zakone Bosne i Hercegovine. Ako želite registrovati trgovinu, odnosno prodavati svoje stvari koristeći Usluge Portala Orea, morate imati sve potrebne dozvole, uključujući, ali ne ograničavajući se na dozvolu za rad, prodaju i izvoz. Odgovornost za učestvovanje u pravnom prometu, poštivanje svih pravnih propisa i za legalnost svih odnosa sa ostalim Korisnicima je isključivo na Vama. Zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašteno kopiranje sadržaja ili dijelova sadržaja objavljenih na Portalu Orea. Pod sadržajem se podrazumijevaju tekstualni sadržaji, komercijalne poruke – oglasi, grafički sadržaji, slikovni prikazi i svaki drugi sadržaj dostupan na Platformi Orea. Sadržaj, izgled i općenito sve u vezi izgleda Portala Orea predstavlja vlasništvo i autorsko djelo izdavača Portala Orea, te će svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, znakova itd., smatrati povredom prava intelektualne svojine. Vi zadržavate autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke, odnosno oglasa koje ste postavili/poslali koristeći Usluge Portala Orea, s tim da Portalu Orea dajete pravo korištenja u onoj mjeri u kojoj je potrebno za nesmetan rad Portala Orea. Vi, kao Korisnik, pristajete na umetanje znaka Portala Orea na svaku fotografiju koju objavi na Portalu Orea. U slučaju potrebe, saglasni ste s tim da Portal Orea može obraditi svaku fotografiju koju objavite zbog njenog estetskog uklapanja u sadržaj stranice. Portal Orea neće biti odgovoran niti će sudjelovati u eventualnim sporovima u vezi sa povredom i zaštitom autorskih prava između Korisnika i trećih lica, odnosno bilo kakvih sporova u kojima je predmet sadržaj koji ste Vi objavljivali na Portalu Orea. Registracijom trgovine, ulazite u ugovorni odnos sa Portalom Orea, te preuzimate sljedeće obaveze prema Portalu Orea: obavezni ste uplaćivati ugovoreni iznos u ugovorenom vremenskom intervalu; obavezni ste redovno izmirivati sve poreske obaveze koje proisteknu iz ugovornog odnosa sa Portalom Orea; pristajete na proviziju koju će Portal Orea uzimati u slučaju svake prodaje Artikla putem naših Usluga. Priznajete pravo Portalu Orea da, radi poboljšanja funkcionalnosti, kvaliteta Usluga, redovnog ili vanrednog održavanja stranica, sadržaj stranica i/ili Usluge Portala Orea mogu na određeno vrijeme biti nedostupne ili djelimično nedostupne.

Registracija trgovine

Pristup uslugama oglašavanja na Portalu Orea se dobiva registracijom trgovine. Registraciju trgovine možete izvršiti ako imate registrovan korisnički račun. Registracija trgovine je usluga koju Portal Orea naplaćuje svojim Korisnicima. Portal Orea želi svim svojim Korisnicima osigurati sigurnost i funkcionalnost virtuelnog marketa i iz tog razloga postoje određene verifikacije koje trebate proći da bi registrovali trgovinu. Zahtjev za registrovanje trgovine ispunjavate i šaljete putem platforme Portala Orea i u zahtjevu ste dužni navesti jasan i detaljan opis svakog Artikla, dostaviti fotografije koje moraju biti iz više uglova, jasne i bez filtera, vrijeme potrebno za izradu Artikla ukoliko Artikl nije odmah dostupan, postupak reklamacije Artikla i odgovarajući certifikat autentičnost ili drugi odgovarajući dokaz o originalnosti Artikla. Vaš zahtjev za registrovanjem trgovine će biti ocjenjen od strane Portala Orea, koji će u razumnom roku donijeti odluku o odobravanju ili odbijanju registrovanja trgovine. Ukoliko Vaš zahtjev za registrovanjem trgovine bude odbijen, razlozi odbijanja će Vam biti jasno predočeni. Nakon što dopunite, odnosno ispravite, Vaš zahtjev sa informacijama koje je Portal Orea tražio od Vas, možete ponovo poslati zahtjev za registrovanje trgovine. Odobravanjem Vašeg zahtjeva uspješno ste registrovali trgovinu i imate pristup svim Uslugama Portala Orea. Vaša trgovina je vaša obaveza i dužni ste osigurati da Artikle koje nudite imate dostupne i da jasno iskomunicirate i osigurate reklamaciju proizvoda prema Kupcima. Registrovanjem trgovine zasnivate ugovorni odnos sa Portalom Orea na period od mjesec, šest mjeseci ili godinu dana po unaprijed utvrđenim cijenama. Naplata se vrši automatizovano putem PikPay servisa koji predstavlja nezavisni servis od Orea Portala. O PikPay servisu možete više pročitati na sljedećem linku: https://ipg.pikpay.ba/?language=ba-hr Vi imate pravo otkazati ugovorni odnos sa Portalom Orea u bilo koje vrijeme putem postavki korisničkog računa, ali Vas to ne oslobađa od izmirenja obaveza koje ste preuzeli prema Portalu Orea do isteka otkaznog roka. Nakon što registrujete trgovinu dobivate mogućnost otvoriti svoju virtuelnu trgovinu na Portalu Orea i putem nje oglašavati svoje Artikle, koje potom ostali Korisnici mogu kupovati od Vas. Također, nakon što otvorite svoju virtuelnu trgovinu Vi ste u smislu ovih Pravila Prodavac i na Vas se izričito odnose Pravila prodaje. Pažljivo ih pročitajte jer se radi o Vašim pravima i obavezama! Postavljanjem Artikala u virtuelnu trgovinu Vi, kao Prodavac, omogućujete ostalim Korisnicima da pretragom po Portalu Orea ili direktnim otvaranjem trgovine pogledaju informacije o Artiklima koji se prodaju kao i da ih kupe posredstvom PikPay servisa.

Oglas

Ako ste odlučili otvoriti svoju virtuelnu trgovinu prilikom oglašavanja Artikala morate poštovati sljedeća pravila: Artikal mora biti Vaš proizvod, odnosno Vaše djelo. U skladu sa svrhom Portala Orea nije dozvoljeno preprodavati predmete koji su djelo drugog lica. U saglasnosti sa ovim stavom ne smijete oglašavati Artikle koji nisu Vaše vlastite proizvodnje bilo kao fizičkog ili pravnog lica; oglas mora sadržavati specifične podatke o Artiklu koji se prodaje, te se opis mora odnositi na Artikal. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje; morate unijeti osnovne i tačne podatke o trgovini (lokacija, naziv i sl.); slike u oglasu moraju biti zadovoljavajućeg kvaliteta, na taj način da ostali Korisnici pregledom oglasa imaju jasnu vizuelnu sliku Artikla; oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu kategoriju; naslov oglasa mora opisivati Artikal; Artikal se može oglasiti samo jednom; obavezni ste jasno precizirati dostupnost Artikla, odnosno da li je Artikal dostupan odmah ili ako nije navesti tačan vremenski period u kojem će postati dostupan. Posljedice u slučaju lažnog preciziranja dostupnosti Artikla možete snositi jedino Vi i Vaša virtuelna trgovina.

Mjere zbog kršenja Pravila

Od Vas se očekuje da ste u potpunosti upoznati i da se pridržavate Pravila Portala Orea. U određenim slučajevima kršenja Pravila, Portal Orea ima pravo poduzeti sve radnje koje su zakonom ili ugovorom dopuštene, a naročito ako: dajete netačne podatke; zloupotrebljavate podatke sa Portala Orea; neovlašteno koristite Portal Orea; kopirate sadržaj objavljen na Portalu Orea; registrujete i koristite više korisničkih računa; višestruko šaljete identične i/ili slične poruke drugim Korisnicima; uznemiravate druge Korisnike; se neovlašteno predstavljate u ime Portala Orea i naših uposlenika; izazivate i širite rasnu, nacionalnu, etničku i vjersku mržnju; prekršite bilo koju odredbu propisanu Pravilima. zloupotrijebite Usluge koje nudi Portal Orea na bilo koji drugi način. Portal Orea zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju sankcionisati Korisnike i to bez ograničenja i prethodne obavijesti, ograničiti, obustaviti ili ukinuti korisnički račun i pristup Uslugama, odgoditi ili ukloniti sadržaj, te poduzeti tehničke i/ili zakonske korake kako bi spriječili upotrebu Usluga. Mjere se mogu primijeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila, i to u cilju sprječavanja nastanka štete ili kad usljed određenog činjenja ili nečinjenja s Vaše strane dolazi do otežanja poslovne aktivnosti i/ili otežanja rada stranica Portala Orea. Ako počinite neku nedozvoljenu radnju ili bilo kakvim drugim načinom nanesete štetu Portalu Orea, imamo pravo, uz blokiranje Vašeg korisničkog računa, ostvarivati svoja prava i sudskim putem. Sistem elektronskih poruka Sistem elektronskih poruka, odnosno komercijalnih poruka, namijenjen je razgovorima vezanim uz Artikal između Vas i drugih Korisnika, a radi: informacija o detaljima oglasa; informacija o ostalim Artiklima iz trgovine Prodavca. Korisnicima u komunikaciji elektronskim porukama nije dopušteno: promovisati druge servise, Artikle, bilo kakve predmete izvan sadržaja stranica Portala Orea i usluge; slati adrese drugih internet portala; nuditi posredovanje u prodaji; slati ponude za poslovnu saradnju koja nije oglašena; koristiti tuđe ime ili e-mail adresu, kao ni na bilo koji način dovoditi drugog Korisnika u zabludu da je s njim u kontaktu treća osoba, institucija ili poslovni subjekt; tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva; dogovarati se sa drugim Korisnicima o cijenama; psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje; slati poruke prijetećeg ili zastrašujućeg sadržaja; koristiti skripte za automatsko slanje elektronskih poruka. Radi Vaše zaštite, sprječavanja zloupotrebe komunikacije, otkrivanja bilo koje druge nesavjesne ili nelegalne radnje, Portal Orea zadržava pravo bez prethodne obavijesti: provjeriti i analizirati sadržaj elektronskih poruka; privremeno zadržati elektronske poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima; trajno otkazati isporuku elektronskih poruka primateljima; isključiti Vas ili Vam onemogućiti dalje komuniciranje putem elektronskih poruka.

Brisanje korisničkog računa

Registrovani korisnički račun može obrisati: Korisnik – imate pravo obrisati korisnički račun u bilo koje vrijeme putem postavki na svom korisničkom računu. Brisanje korisničkog računa od Vaše strane neće obrisati svaku radnju koju ste obavili koristeći Usluge Portala Orea. Brisanje korisničkog računa ne utiče na neizmirene obaveze koje imate prema Portalu Orea ili drugim Korisnicima. U slučaju brisanja korisničkog računa nemate pravo na povrat više uplaćene naknade u slučaju da ste Prodavac; Portal Orea – ima pravo suspendovati ili obrisati sve korisničke račune od bilo kojeg Korisnika, kao i suspendovati dostupnost Usluga bilo kojem korisničkom računu, i sve to bez prethodne obavijesti. Korisnik nema nikakvo ugovorno niti zakonsko pravo da koristi Usluge, stoga Portal Orea ima pravo odbiti ili ograničiti pružanje Usluga bilo kojoj osobi koja jeste ili želi biti Korisnik. Brisanjem korisničkog računa mogu ili će se izgubiti podaci o korisničkog računu. Pravila Vas, kao Korisnike, obavezuju i nakon brisanja korisničkog računa.

Ograničenje odgovornosti

Vi, kao Korisnik, razumijete da Portal Orea ne proizvodi i ne pregledava bilo koji od Artikala koji se prodaju putem Usluga. Artikle, u virtuelnoj trgovini, proizvode i prodaju isključivo Prodavci tako da Portal Orea ne može i ne daje nikakvu garanciju na njihov kvalitet, porijeklo ili zakonitost. Svaka pravna radnja koje se poduzima radi kupljenog Artikla mora biti upućena Prodavcu od kojeg je isti i kupljen, a nikako prema Portalu Orea. Portal Orea se, u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povreda, koje proizlazi direktno ili indirektno zbog: sadržaja dostupnog putem Usluga Portala Orea; korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluga; cijene, otpreme ili bilo kakvih drugih smjernica za kupovinu Artikala; kašnjenja ili prekida prilikom korištenja naših Usluga; računarskog virusa ili drugog softvera dobivenog pristupanjem ili povezivanjem sa Uslugama; greške ili netačnosti bilo koje vrste u našim Uslugama; oštećenja Vašeg računara korištenjem naših Usluga; brisanja ili suspenzije korisničkog računa; trajanja ili načina prikazivanja predmeta koji se prodaju putem naših Usluga; potrebe Korisnika za mijenjanjem načina korištenja Usluga zbog budućih izmjena Pravila. Portal Orea nije odgovoran za povredu prava intelektualne svojine trećih lica, koju Prodavci mogu počiniti prema trećim licima prodavajući Artikle putem svoje virtuelne trgovinu, ali ćemo te Prodavce sankcionisati u skladu sa Pravilima. Portal Orea se isključuje svake odgovornosti, koje ima kao davalac usluga, u skladu sa Zakonom o elektronskom pravnom i poslovnom prometu Bosne i Hercegovine.

Primjenjivo pravo

Na Pravila se primjenjuju zakoni Bosne i Hercegovine. U slučaju sudskog spora između Korisnika i Portala Orea nadležan je sud u Sarajevu. Garancije Portal Orea ne garantuje: dostupnost i sigurnost Usluga u bilo koje vrijeme na bilo kojoj lokaciji; nadležnost drugog Korisnika, sa kojim poslujete, u zaključivanju sporazuma; ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka Korisnika; nepostojanost bilo kakvih grešaka na stranicama Portala Orea; funkcionalnost Portala Orea u bilo koje vrijeme; da će svi Korisnici koristiti Usluge Portala Orea u skladu sa Pravilima i zakonima Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune

Pravila su podložna izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama Portala Orea.